Zapraszamy do składania ofert

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ogłasza konkurs na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu
Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski Lublinie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw.
MB Królowej Polski”

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj:
- Formularz oferty.pdf / Formularz oferty (edytowalny).rtf
Wzór umowy.pdf
- Zapytanie ofertowe.pdf

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Kościoła w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: ,,Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” złożył następujący wykonawca Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14